تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


_
:: همبستگی: نگرانی اتحادیه اروپا ازموج جدید ورود پناهندگی به اروپا،با عبدالله اسدی-۱۹ ژانویه ۲۰۱۷
Namnlös ۲ مهر, ۱۳۹۶ -
https://youtu.be/BFHKMA5FhVI
:: همبستگی:اخبار پناهندگی و گفتگوی نگار قنبری با عبدالله اسدی دبیر فدراسیون-۲۹ دسامبر۲۰۱۶
ifr56 ۲۸ خرداد, ۱۳۹۶ -
https://youtu.be/6sWHT7on7Q8?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: همبستگی:اخبار پناهندگی و مصاحبه فرشته نظام آبادی با عبدالله اسدی دبیر فدراسیون-۲۲ دسامبر۲۰۱۶
ifr56 ۲۸ خرداد, ۱۳۹۶ -
https://youtu.be/6RNjkvYi-IY?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: همبستگی: اخرین آخبار وضعیت پناهندگی در گفتگوی نگار قنبری با عبدالله اسدی – ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶
ifr5 ۲۸ خرداد, ۱۳۹۶ -
https://youtu.be/rEzndA3P_-8?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: همبستگی :اخبار وضعیت پناهندگی و گفتگوی مهسا ممتحنی با دبیر فدراسیون عبدالله اسدی -۲ اکتبر ۲۰۱۶
ifrf1n1 ۲۳ خرداد, ۱۳۹۶ -
https://youtu.be/MCKz0yeNI4Y?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: همبستگی : وضعیت و اخبار پناهندگی ،گفتگو با دبیر فدراسیون عبدالله اسدی- ۲۲ سپتامبر۲۰۱۶
ifrf1 ۲۳ خرداد, ۱۳۹۶ -
https://youtu.be/aGc7QY7S29E?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: همبستگی : وضعیت و اخبار پناهندگی ،گفتگو با دبیر فدراسیون عبدالله اسدی -۱۴سپتامبر۲۰۱۶
ifrn ۲۳ خرداد, ۱۳۹۶ -
https://youtu.be/ulyYv5-_Kug?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: همبستگی : وضعیت و اخبار پناهندگی ،گفتگو با دبیر فدراسیون عبدالله اسدی -۱۴سپتامبر۲۰۱۶
ifrma ۲۳ خرداد, ۱۳۹۶ -
https://youtu.be/ulyYv5-_Kug?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: همبستگی :وضعیت و اخبار پناهندگی،گفتگو با دبیر فدراسیون عبدالله اسدی-۵ سپتامبر ۲۰۱۶
ifrm ۲۳ خرداد, ۱۳۹۶ -
https://youtu.be/QVLrDGItC8w?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
:: همبستگی: در مورد اخبار پناهندگان و پرسش و پاسخ.مصاحبه فرشته نطام آبادی با عبدالله اسدی- ۲۵ اوت ۲۰۱۶
ifrf ۲۳ خرداد, ۱۳۹۶ -
https://youtu.be/6z8IlijJ20A?list=PL9jY4j6MHVzsLu0MFd3fwuPP_mFC7l5Gi
1 2 3 4 8
قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ