تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: فاضل نادری:دموکراسی وارونه! چهارشنبه, ۱ام شهریور, ۱۳۹۱

Fazel_1

روز سه شنبه ۱۷ ژوئیه، دادگاه استان Skåne در شهر مالمو، بکاررسیدگی به پرونده تروریست وراسیست جنایتکار بنام پتر مانگس (Peter Mangs) را پس از۲۲ روز پایان داد. این جنایتکار راسیست وآدمکش ۴۰ ساله سوئدی، در طول متجاوز از ۱۲ سال،  سه نفررا بقتل رساند و به ۱۴ نفر  بقصد کشت تیراندازی کرد. وی ازجانب دادگاه، پلیس، محققین رسیدگی به کار مجرمین جنائی، مطبوعات و رسانه های جمعی، به قاتل قتلهای زنجیره ای نامگذاری شد. تمام مقتولین و مضروبین وی، بجز یک دختر ۱۹ ساله سوئدی (که از بدشانسی دراین رویداد، موسیاه بود) همگی خارجی تبارمیباشند.

 

گرچه درطول سه هفته دادگاه طولانی مدتش، انگیزه این قتلها وترورهایش را بطور صریح توضیح نداد، ولی در لابلای سخنان و دفاعیاتش، عنوان کرد که قربانیان مزبور طفیلی های مفتخوراین جامعه وهزینه بگیران از اداره امور اجتمائی میباشند. چنین اظهاراتی دلایل سیاسی، ایدئولوژیکی و تنگ نظرانه تمام راسیستهای آدمکش و جنایتکار است که عنوان میکنند.

 

پتر مانگس، با هوشیاری وزرنگیهای تبهکارانه اش دادگاه، دادستان وهمکارانش، شاهدان دردادگاه و شرکت کنندگان از طرف مطبوعات و رادیو و تلوزیون را به سُخره گرفت وبه همه چیز با تمسخر خیره میشد. درپاسخ به سؤالات دادستان، وابستگان مقتولین ومضروبین وغیره جوابهای غیرمربوط ، سربهوا وگمراه کننده میداد و سرش را پائین میانداخت و به آنها ریشخند میزد. بهمین دلیل به مارمولکی ملقب شد که متناسب با شرایط، رنگ عوض میکند.

 

او صریحأ دردادگاه مطرح کرده است که از مبانی نظری هیتلر درضدیت با یهودیان وسیاه پوستان دفاع میکند. از کار  راسیستی، تروریست آندرس بریویک ) ( Anders Breivik درنروژ که منجر به کشته شدن بیش از ۹۰  نفرانسان بیگناه شد وهرگز نه تنها احساس پشیمانی نکرد، بلکه پشیمان از اینست که چرا نتوانست بیشتر از اینها  بکشد! دفاع میکند. از وقتیکه پتر دستگیر شد، تحقیقات پیرامون اوشروع شد، با دردست داشتن شواهد ومدارکی که بمرور زمان بیشتر و بیشتر و قویتر میشد، برای پلیس محرز شد، قاتل وجنایتکاری که در طول مدت متجاوز از۱۰-۱۲ سال خوف ووحشت در شهر مالمو براه انداخته است را دستگیر کرده است. این جنایتکار متبحر، چنان خوفی در شهر مالمو، بویژه در میان خارجیان مقیم این شهر، ایجاد کرد که همه را محتاط کرده بود که شب هنگام، در ایستگاهای اتوبوس و در مکانهای خلوت، تنهانباشند.

 

درتحقیقات مفصل ایکه قبل ازمحاکمه  ودر طول محاکمات برای اثبات جرائم وی صورت گرفت، ازجمله به سلاحهای گوناگون، پوکه خالیهای فشنگهای تیراندازی شده  چه در منزل و چه  با پوکه های جمع آوری شده درصحنه قتل وتیر اندازی مطابقت میکرد، کلید خانه اولین مقتول وی را، پلیس درمنزل پتر پیدا کرده است.  اسناد ومدارک ضبط شده در کامیوتر وی که اسم ومشخصات کسانی را که وی شناسائی کرده بود وغیره وغیره دال بر آن بود که وی همان قاتل و ضاربی است که پلیس مدتهای طولانی در جستجوی وی بوده است.  تمامی این شواهد و مدارک مضاف برموارد بیشمار دیگر، اتهامات وارده بر این متهم جنایتکاررا محرز میکرد. بهمین دلیل دادستان ودست اندرکاران مراجع قضائی، پیشنهاد حبس ابد بوی را کرده اند. این حکم تا مرحله انقضای مدت فرجام خواهی کماکان بقوت خود باقیست.  نتیجه نهائی طبق تصمیمات دادگاه، قرار است تا یکهفته روشن شود.

 

ازمتخصصین برجسته و واجد شرایطی که سالیان سال درسوئد درچنین مواردی، کارهای تحقیقاتی کرده ودرچنین دادگاههائی اظهارنظرات معتبر و قابل اتکائی را ارائه کرده اند وسخنان واظهاراتشان کاربرد دارد، معتقد ند که دلایل و شواهد فراوان، مثل قطعات پازل بهم پیوسته، مجموعأ ثابت میکنند که پتر همان قاتل وتیراندازی است که  اتهامات دادگاه در مورد وی صدق میکند.

 

تا اینجای مسئله امریست روشن، هرانسانی  چه در مالمو و چه در پروسه اتفاقات ورویدادهای ناگوارومرگبار یادشده واخبار واطلاعاتیکه درمورد دادگاه مربوطه را از طریق رادیو تلویزیون ومطبوعات دنبال کرده باشد، تصمیم دادگاه را منصفانه وعادلانه قضاوت خواهند کرد وانتظار دارند که حکم حبس ابد دادستانی قطعی شود.

 

ولی جای تعجب در اینجاست،  دو وکیل مدافع پتر اظهار میدارند که اسناد ومدارک برای متهم کردن وی ناکافیست. از جمله دلایل نا کافی اینست که :

–  وی را تنها مقصر قلمداد میکنید، چه بسا، وی شریک جرم داشته باشد!

–  درماشه اسلحه های وی، آثار انگشت که اثبات کند تیراندازی توسط پتر انجام شده است وجود ندارد!

–  در هیچکدام از این صحنه های قتل، نخ موی پتر یافته نشده است که بودن وی در محل را ثابت کتد!

–  پتر به انگیزه این قتلها وباصطلاح ترورهای یاد شده، اعتراف نکرده است!

–   اگر معتقدید که او اینکارهارا انجام داده است، باید اوتحت آزمایشات لازم روحی و روانی و درمانی قرار بگیرد.  شاید او مشکلات روحی وروانی دارد!

–  وغیره!

–  بهمین دلیل موکل ما باید آزاد شود!

 

طبق گفته های مقامات مراجع قضائی که درهفته اول محا کمات پتر مطرح شد، برای جمع آوری اسناد وشواهد ومدارک و غیره تا آنموقع حدود ۴۰۰۰۰ برگ کاغذ، یعنی ۸۰ بسته کاغذ چاپ  که هر بسته ۵۰۰ برگ کاغذ میشود ومقدار ۳۲ میلیون کرون هزینه برداشته است.  لازم بذکر است، قطعأ در دوهفته محاکمات بعدی، تحقیقات بیشتری انجام شده که باید بر این ۴۰۰۰۰ صفحه کاغذ اضافه کرد. همچنین تحقیقات وبررسیهای بعدی، هزینه هائی را دربردارد که باید بر آن ۳۲ میلیون کرون اضافه کرد.

 بعد ازرسیدگیهای طولانی وپرخرج قتل اولوف پالمه در طول متجاوز از ۲۶ سال که بالای یک میلیارد کرون برای دولت سوئد هزینه  برداشته است، مخارج محاکمه پتر جزو پرخرج ترین وسرسام آورترین هزینه ها درطول سالهای طولانیست.

 

جنایتکاریکه سالهای سال قتلها وترورهای گوناگون را برنامه ریزی کرده وحتی با دقت وهوشیاری موزیانه منحصر بفرد، عملی کرده وموفق هم بوده است، باید انگ روحی وروانی بر او الصاق کنند یا نخ موئی از او درآثار جرائم وی جستجو کنند تا اتهامات وی محرز شود! در غیر اینصورت، دادگاه واحکام صادره غیر دموکراتیک میشود! زهی براین دموکراسی وارونه ! این نمونه بارز دموکراسیهای وارونه است که برمردم در این جوامع حُقنه میشود. اگر حتی یکی از اینموارد را یک فرد خارجی انجام  میداد، همین باصطلاح وکلای مدافع ومراجع قضائی، این کارا  عملیات تروریستی نمینامیدند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ