تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: در مورد علی منصوری ترجمه روزنامه آفتون بلادت سه شنبه, ۵ام مهر, ۱۳۹۰

روزنامه “آفتون بِلادت” یکی ازپرتیراژترین روزنامه های کشورسوئد درمورد اخراج کردن یک پناهجوی سیاسی ایرانی توسط اداره مهاجرت دولت سوئد درتاریخ ۲۴سپتامبر ۲۰۱۱ ، چنین مینویسد.

 

ترجمه از فاضل نادری

از فعالین فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در سوئد در سوئد

 

مسافرین هواپیما اجازه ندادند پناهجو اخراج شود

 

علی منصوری دزدکی توسط پلیس اخراج شد

 

علی منصوری ۲۸ ساله، مخفیانه به تهران اخراج میشد ولی بخاطرترس از رژیم ایران فریاد میکشید و بخاطر نجات جانش تقاضای کمک میکرد. مسافرین به حرفهای اوگوش کردند و ازپروازهواپیمای چارترجلوگیری کردند.

علی میگوید آنها ازمن دفاع کردند.

صبح زود روزجمعه ۲۳ سپتامبر، منصوری که دربازداشتگاه اداره مهاجرت درمَشتا، بازداشت بود را ازخواب بیدار کردند. پلیس بدیدن اوآمد واو رادستبند بدست بداخل هواپیما که قصد پرواز بایران را داشت، نشاندند.

هواپیما توقف بین راهی درآمستردام داشت. وقتیکه میخواستند هواپیمارا تعویض کنند، پلیس همراه علی،اورا وادارکرد که سوارهواپیمای دیگر شود. علی بشدت مقاومت کرد وحاضر نشد در صندلی هواپیما بنشیند. سه نفرپلیس همراه ویک نفرپلیس امنیتی ازفرودگاه آمستردام، با فشاروبزور، اورا روی صندلی نشانده وکمربند صندلی اش را بستند وعلی را روی صندلی نگهداشتند. 

 

چند نفرحمایت کردند

 

درکنارعلی چند مسافرکه عازم تهران بودند نشسته بودند. درحالیکه اوگریه کنان فریاد میزد، توجه مسافرین را بخود جلب کرد. مسافرین ضمن اعتراض به چنین وضعیتی، از اوحمایت کردند. علی توضیح میدهد، پلیس تلاش کرد آرامم کند ولی درواقع موفق نشد. من ازخودم دفاع کردم، زیرا نمیخواستم به جهنم فرستاده شوم. علی فریاد میزد که من در ایران مشکلات داشتم، رژیم ایران مرا شناسائی وزندانی کرده ومرا همچون دیگران براحتی بقتل خواهد رساند.

 

خلبان تصمیم گرفت  

 

مسافرین ازنشستن روی صندلیهایشان امتناع کرده وبخاطرحمایت ازهموطنشان اعتراض کردند ودرخواست کردند که او راازهواپیما رهایش کنید. علی میگوید، مسافرین نگران بودند ومیگفتند “اونباید درداخل هواپیما باشد”. بعد از حدود یکساعت علی به بیرون ازهواپیما برده شد درحالیکه بتوسط نگهبانان مرزی اسکورت میشد و درساعت ۲۲ همانشب علی بخاک سوئد برگردانده شد.   

علی اضافه میکند آنهائیکه درداخل هواپیما بمن کمک کردند را نمیشناسم، آنها ازمن دفاع کردندوازآنهاعمیقأ سپاسگزارم.

 

وکیل ازاین واقعه اطلاع نداشت

 

علی مجددأ به بازداشتگاه درمَشتا برگردانده شد. بدن اوبویژه سینه اش هم اکنون درد میکند وصدایش گرفته است. او توانست باوکیلش صحبت کند وامیدواراست که بتواند یک پزشکی را ملاقات کند. انتظاراینست که اواجازه اقامت گرفته و بتواند درسوئد ماندگار شود.

هنگامیکه علی منصوری رابرای اخراج درداخل هواپیما مینشانند به وکیل او ماریا ایویک خبرمیدهند که علی را اخراج میکنند. وکیل میگوید، من بعنوان وکیل رسمی اوباید ازقضیه مطلع میشدم. من بلافاصله باداره مهاجرت زنگ زده و خواهان لغو تصمیم اخراج شدم. بمن پاسخ دادند که علی هم اکنون درهواپیما نشسته ودرحال پرواز است. وکیل اضافه میکند که علی ازیک اقلیت مذهبی است وبعنوان یک فعال سیاسی برای رژیم شناخته شده است.

 

“لازم باطلاع دادن نیست”

ازکارل بکسلیوس یکی از مسئولین حقوقدان اداره مهاجرت سؤال میشود: نبایست وکیل علی منصوری درجریان اخراج وی قرارمیگرفت؟

ایشان پاسخ میدهد: دراینمورد، تقاضای توقف اخراج بعدازاجرای دستوراخراج دریافت شده است. بنابراین درچنین مواقعی، اداره مهاجرت عطف توجهی بدرخواست نمیکند.

بنابگفته وی اداره مهاجرت دراینگونه موارد، متعهد نیست که وکیل اخراجی را درجریان امر قرار بدهد.

روزنامه آفتون بِلادت تلاش کرده است بامسئول پلیس مرزی دراینمورد گفتگوکند لیکن موفق بدریافت پاسخ نشده است.

نویسنده مطلب: لیسا رُستلوند

و یوسفین کارلسون

 

درانتهای مقاله مزبور آمده است:

 

دومین تلاش برای اخراج

 

اولین با نیست که اداره مهاجرت تلاش میکند علی منصوری رااخراج کند. انساندوستانی بکمک وی شتافتند. دربیست و ششم اوت ۲۰۱۱ اداره مهاجرت دولت سوئد، قصد اخراج علی منصوری پناهجوی ۲۸ ساله ایرانی راداشت که یک گروه ۲۰ نفره ازفعالین مدافع حقوق انسانی مانع ازاخراج کردن اوشدند. تظاهر کنندگان درصحنه، خلبان هواپیما را مطلع کردند، درصورتیکه منصوری بدولت ایران تحویل داده شود، خطر اعدام درکمین اوست، خلبان ازپروازکردن خودداری کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در اینمورد به سایت  www.hambastegi.org/fa  مراجعه کنید.

 

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ