تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 115

بایگانی

دسته‌ها

_
:: حزب دموکرات های سوئد و پناهجویان به نقل از سایت استکهلمیان دوشنبه, ۱۲ام مهر, ۱۳۸۹

دموکرات های سوئد درطول ۲۰ سال گذشته از یک جنبش افراطی مشکوک با ریشه هایی در جنبش قدرت سفید  vit makt-rörelsen  و نژادپرستی آشکار، به یک حزب پارلمانی تبدیل شده است که می خواهد برای خود جایی درسنت سیاست عامه پسندانه اروپایی بازکند.

این حزب از سال ۲۰۰۵ و با انتخاب “جیمی اوکه سون” به رهبری آن، جهت حرکت خود را به سمت پارلمان تنظیم کرد. تا پیش ازاین، راه خود را به نهادهای دیگر تصمیم گیری مانند شورای شهر، کمون و شورای استان به ویژه در مناطق جنوبی سوئد، بازکرده بود و پارلمان، آخرین سنگری بود که روز ۱۹ سپتامبر، توسط این حزب بیگانه ستیز فتح شد.
حزب دموکرات های سوئد که درطول چهارسال گذشته درکمون هایی مانند Landskrona  و  Karlskrona تنها توانسته به اموری مانند وضعیت تغذیه درمراکز نگهداری از سالمندان بپردازد، اینک در پارلمان می خواهد  دیدگاه های عمده ی خود را ازجمله موضوعی که برایش بسیار اهمیت دارد، یعنی سیاست پناهنده پذیری مطرح سازد. این، آن چیزی ست که دموکرات های سوئد درانتظارش بوده اند و رهبرشان نیز درسخنان خود درشب انتخابات برآن تاکیدکرد. او گفت که چهارسالی درپیش دارند که نه تنها امکان طرح مسائل آنها را می دهد بلکه تاثیرگذاری آنها را بر سیاست این کشور نیز ممکن می سازد. 
حزب دموکرات های سوئد که در انتخابات سال ۲۰۰۲ تنها یک و چهاردهم درصد آرا را به دست آورده بود، در انتخابات سال ۲۰۰۶ آرای خود را به دو و ۹ دهم و درانتخابات این دوره به ۵ و هفت دهم درصد رساند. نمایندگان این حزب در دوره ی گذشته در بسیاری از کمون های کشور، واردشدند، اما همواره پارلمان هدف اصلی بوده که اینک میسر شده است.
حزب دموکرات های سوئد، درسال های اخیر، حزب فولک دانمارک  Dansk Folkeparti را الگوی خود قرارداده بود، حزبی شبیه به دموکرات های سوئد با سیاست های تند ضد مهاجران و پناهندگان که اینک به قدرت دولتی درآن کشور و امکان اجرای سیاست های خود دست یافته است.  این حزب، میزان پناهنده پذیری دانمارک را به شدت کاهش داده است. حزب دموکرات های سوئد نیز به تبعیت از این حزب خواستار کاهش پناهنده پذیری و پیوند خویشاوندی مهاجران به میزان ۹۰ درصد است.
گفته می شود که این سیاست و نگاه بیگانه ستیزانه، تاثیرمستقیمی بروضعیت مهاجران و پناهجویان درسوئد خواهدگذاشت. این امرنگرانی های زیادی را درمیان پناهجویان نیز ایجادکرده است. دو پناهجوی ایرانی، مهران گله داری زاده و افغان، بشیر عثمانی را که هردو یکبار پاسخ منفی دریافت کرده اند دراین مورد نظر داده اند.
دررابطه با امکان تاثیر حضور حزب دموکرات های سوئد بر وضعیت پناهنده پذیری در سوئد، نظر شهرام خسروی، استاد مردم شناسی در دانشگاه استکهلم را پرسیده ایم. شهرام خسروی معتقداست که حزب دموکرات های سوئد به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم، نفوذ خود را در پارلمان و براحزاب دیگر اعمال خواهد کرد.
حزب دموکرات های سوئد، علاوه بر مخالفت با پذیرش پناهنده، با تکثر فرهنگی  mångkulturell  نیز مخالف است. این حزب می گوید که مهاجران باید خود را با ارزش ها و سنت های سوئد مطابقت دهند و زبان و فرهنگ این کشور را بیاموزند. دراین صورت آنها می توانند پس از ده سال اقامت در سوئد و سوئدی شدن، شهروند این کشور محسوب شوند. 
این حزب، اینک می خواهد علاوه برایجاد تغییردرسیاست پناهنده پذیری سوئد، تشدید مبارزه با مجرمین را نیزدر راس برنامه های خود قراردهد. دراین مورد نیز نگاه بیگانه ستیزانه ی این حزب آشکاراست. این حزب معتقد است که جرم و جنایت در سوئد به شدت افزایش یافته و یکی از عوامل عمده  آن را نیز حضور مهاجران و پناهجویان می داند. یکی دیگر از برنامه های این حزب سیاست مراقبت از سالمندان است.
حزب دموکرات های سوئد به گفته ی رهبرش، جیمی اوکه سون اینک که انتخابات به پایان رسیده، آماده  آغاز کار پارلمانی خود و نیز قبول مسئولیت است.

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2017 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ