تماس با سر دبیر فدراسیون

عبدالله اسدی
شماره تماس ۰۰۴۶۷۳۷۱۷۸۸۱۹
آدرس ایمیل asadiabe@gmail.com


نشریه همبستگی شماره 116

بایگانی

دسته‌ها

_
:: فاضل نادری: گزارش کوتاهی ازتظاهرات مردم شهر مالمودر جنوب کشور سوئد، علیه اخراج پناهجویانی که پاسخ ردی نهائی دریافت کرده اند! یکشنبه, ۲۰ام اسفند, ۱۳۹۱

Fazel 1

 

تصمیم به اخراج متقاضیان پناهندگی که پاسخ ردی نهائی دریافت کرده اند، بحث جدی دولت سوئد،  درطول دوسال اخیربوده است. برای قطعیت بخشیدن وعملی کردن این تصمیمات، آنرا به پروژه ای تبدیل کردند. نام این پروژه Reva یعنی اقدامات عملی قطعی ومطمئن برای انجام کار، لقب گرفته است. دولت سوئد این وظیفه را به سه نهاد اصلی ومعتبر واگذارکرده است. این سه نهاد عبارتند از: پلیس مرزی، پلیس جنائی واداره کل مهاجرت. برای تحقق بخشیدن باین کار، بودجه کلانی اختصاص داده شده که درزیربدان اشاره خواهد شد.

 

پروژه Reva را ازدوسال پیش ازاستان Skåne جنوبی ترین استان کشور سوئد وبطور مشخص از مرکز این استان یعنی از شهر مالمو شروع کردند. طبق گزارش رسمی خود دولت ومسئولین این پروژه، نتیجه کار یعنی اخراج پناهجویان مورد نظر ۲۵ درصد موفقیت آمیز بوده است. چون نتیجه کار برای دولت رضایتبخش بود، تصمیم گرفتند این پروژه را سراسری کنند. بعبارت دیگرغیرازاستان Skåne  درهمه جای کشور درتعقیب وشکار چنین پناهجویانی بوده تا آنها را دستگیرکرده و بکشورهایشان دیپورت کنند.

 

طبق آخرین آمارمنتشره توسط پلیس مرزی دولت سوئد، در حال حاضرتعداد ۱۹۰۰۰ پرونده بسته شده وجود دارد که باید از کشور سوئد اخراج شوند. تا دوماه پیش این تعداد ۱۲۰۰۰ نفر بودند که متأسفانه برتعداد اخراجیها مدام افزوده میشود. اسامی ومشخصات متجاوز از۸۰۰۰ نفراخراجی در دست پلیس است وبرای شکارو دستگیری آنها پلیس با تمام قوا و امکانات تلاش میکند.

 

علاوه بر اینکه پلیس درهمه جا هست واحتمال دستگیری درصورت شک وتردید وجود دارد، لیکن برای دستگیرکردن کسانیکه باید اخراج شوند، شیوه های متعدد وجدیدی را بکار میبرند که این شیوهای شناخته شده فعلأ اینها هستند: گشت وکنترل بیشترپلیس درمناطق خارجی نشین، ایستگاه های مسافربری نظیر ایستگاه های قطار وایستگاه های اتوبوس چه شهری وچه خارج شهری، بیمارستانها بویژه بخش اورژانس وبخشهای خدمات روانی، بخشهای روانی کودکان، کنترل دوچرخه سواران بویژه خارجی ها، مراجعه به برخی خانه های مشکوک، تحت عنوان اینکه در این نواحی دزدی صورت گرفته آیا شما از این قضیه اطلاع دارید؟ وامثالهم. طی دو سه هفته اخیرکنترل شدیدی را درایستگاههای مترو شهر استکهلم شروع کردند وکسانیرا که چهره وقیافه غیر سوئدی داشتند مورد بازرسی قرارداده واز آنها کارت شناسائی میخواستند. این شیوه کارپلیس، بطور گسترده ای مورد اعتراض همه جانبه وعمومی قرار گرفت، بطوریکه پلیس ناگزیرشد که ازادامه این شیوه کار صرفنظرکند. یکی از روزنامه های معتبرمینویسد؛ کنترل تونل بان ها، عملأ نقض قرض شد وبمثابه بنزین پاشی روی آتش علیه خودش تبدیل شد. در بخشهای روانی بیمارستانها، چه مربوط به کودکان و چه بزرگسالان، پلیس از کارمندان وکارکنان این بخشها درخواست کرده، در صورت مواجه با مراجعه کننده مشکوک بدون داشتن کارت هویتی معتبر، پلیس را باخبر کنند. مراجعه به صاحب مسکنهائی که آپارتمانهای دست دوم اجاره میکنند و مراجعه به مغازه ها وفروشگاههائیکه از نیروی کارسیاه استفاده میکنند از اشکال دیگر کارهای در جستجوی اخراجیها میباشد. بنا بگفته خود مسئولین دست اندر کار این پروژه، آنها مدام درصدد پیداکردن راه وشیوه های شناسائی این بی پناهان هستند که دستگیرشان کرده وازکشور سوئد اخراجشان کنند.

 

قابل توجه اینکه نوک تیز این حمله وتهاجم وحشیانه پلیس، بیشترمتوجه افغانستانیها میشود که از طریق کشورهای یونان وایتالیا، بسوئد آمده اند. بدلیل سیاستهای فوق العاده راسیستی ونژاد پرستانه کشور یونان دردو سه سال اخیر، اخراج پناهجو باین کشورمتوقف شد. ولی کشور ایتالیا علیرغم، اذیت وآزار فوق العاده سهمگین ودردناک مأمورین دولتی و پلیس مرزی اش، کماکان جزوکشورهای امضاء کننده مقررات دابلین میباشد. یعنی وقتیکه به اداره مهاجرت  معلوم شود که متقاضی پناهندگی، قبل ازورود بکشور سوئد، دراین کشور بوده است، پناهجورا درصورت دستگیرکردن به آنجا دیپورت میکنند.

 

شایان ذکر است که دولت سوئد، برای عملی کردن این طرح وپروژه، هزینه فوق العاده زیادی اختصاص داده است. درسال ۲۰۱۱، مبلغ ۲۰۵ ملیون کرون درسال ۲۰۱۲ ، ۲۲۴ ملیون کرون وبرای سال ۲۰۱۳ مبلغ ۲۵۰ میلیون کرون در نظر گرفته شده است. اختصاص چنین بودجه های کلانی تا سال ۲۰۱۴ که در پایان اینسال، سوئد باید از این قبیل پناهنده گان “پاکسازی” شوند، مداومأ افزایش داده خواهد شد. بنا به گفته مقامات مسئول این پروژه، تا آخر سال ۲۰۱۵، ۱۷۱ میلیون کرون دیگر باین بودجه اضافه خواهد شد.

برای متحقق کردن این تصمیم، دولت سوئد ونهادهای دست اندر کار، آستین هایشان را بالا زده اند که بیرحمانه وبا اعمال خشونت تمام، پناهندگانیرا که پاسخ ردی نهائی دریافت میکنند را ازکشورسوئد اخراج کنند.

 

توضیحات بالا، شرح فوق العاده مختصری بود ازسیاست غیر انسانی پناهنده پذیری دولت سوئد وتصمیمات ارگانهای دست اندرکار برای باجرا درآوردن پروژه کذائی Reva. این تصمیم دولت مورد اعتراض، برخی نهادها وانسانهای شریف وانساندوست قرارگرفته وبعناوین مختلف با این سیاست دولت، آشکارا وصراحتأ مخالفت کرده ومیکنند. نمونه ای ازاین اعتراضات وسیع وگسترده، گردهمآئی بزرگ وباشکوهی بود که روزشنبه ۹ ماه مارس باحضور هزاران نفر در پنج شهر سوئد، از جمله شهر مالمو، مردم بخیابانها ریختند وعلیه این سیاست راسیستی ونژادپرستانه دولت سوئد، یکپارچه ومتحدانه فریاد زدند، Reva را پاره کرده و دور بریزید. چندین سخنران درشهرمالمو، جملگی اتفاق نظر داشتند که سیاست پناهنده پذیری دولت سوئد، غیر انسانی است. روش پلیس نسبت به انسانهائیکه چهره شان، همچون سوئدیها موطلائی وچشم زاغ نیستند، راسیستی ونژاد پرستانه است. حتی روش برخورد آنها بشدت خشن وتوهین آمیز میباشد. دیوارمحکمی که بدور کشورهای اتحادیه اروپا کشیده اند را، در سوئد اطراف مدارس، مهد کودک ها، بیمارستانهای روانی، بخش ارژانس بیمارستانها، ایستگاههای اتوبوس وقطار وحتی درمدخل ورودی وخروجی تونل بانها  ومراکز تجمع ورفت وآمد خارجیها گسترش داده اند. سخنرانان با جدیت وقاطعانه میگفتند:

 

مردم اجازه ندهید این سیاست غیر انسانی رونق گرفته واز پناهندگان دردمند یکه باین کشور پناه آورده اند، سلب آزادی وحیات شود. انتخاب محیط ومکان زندگی، حق طبیعی وابتدائی هر انسان است. سخنرانان از مردم درخواست میکردند که اتحاد وهمبستگی تان با پناهجویان دردمند که تحت تعقیب و پیگرد پلیس هستند را حفظ کنید. آنها همچنین میگفتند که این گردهمآئی شروع کاراست وما باین اعتراضات ادامه خواهیم داد. شرکت کنندگان با شورواشتیاق فراوان به سخنرانان کف  زده وشعارهای متعددی علیه این سیاست را تکرار میکردند. نمونه ای از شعارها اینها بودند: Reva را ازبین ببرید، دولت پلیسی نه، مکان ایمنی آری، مقررات دابلین را نابود کنید، وزیراداره مهاجرت سوئد را، بعنوان آخرین اخراجی از کشور دیپورت کنید، رؤسای مملکت! هیچ انسانی در این کشور نباید غیر قانونی محسوب شود.

نقطه شروع تظاهرات در مالمو ولی انتهای تظاهرات بالغ بربیش ازهزار نفر تخمین زده میشد.

گزارشگر فاضل نادری ازاعضای فدراسیون سراسری واحد مالمو

 

قوانین پناهندگی درباره فدراسیون تماس با فدراسیون

1988 - 2018 : تمامی حقوق متعلق به فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی است.

طراحی لاگ